Všeobecné zmluvné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria záväznú a neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu medzi cestovnou kanceláriou BOMEX, obchodné meno CK BOMEX s.r.o., so sídlom Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO:47 807 920, DIČ: SK2024101805, zapísaná v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35920/V (ďalej aj „CK BOMEX“) a objednávateľom a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov organizovaných CK BOMEX s.r.o, ktoré CK BOMEX s.r.o ponúka v katalógu, formou osobitných ponukových listov alebo inou písomnou formou ponuky vo svojich prevádzkach. Vzťahujú sa aj na doobjednané služby k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.

II. Vznik zmluvného vzťahu

 1. CK BOMEX s.r.o vstupuje do zmluvného vzťahu s objednávateľom prostredníctvom vlastného predajného miesta alebo prostredníctvom zmluvných obchodných zástupcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu o obstaraní zájazdu.

 2. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom vzniká na základe platne uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorou sa cestovná kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaň zaplatí dohodnutú cenu (ďalej aj „zmluva“ alebo „zmluva o obstaraní zájazdu“).

 3. Zmluva musí mať písomnú formu.

 4. Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie, tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria súčasť zmluvy o obstaraní zájazdu. Obsah zmluvného vzťahu je určený katalógom, dodatočnými ponukami a informáciami. CK BOMEX s.r.o si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

 5. V prípade objednania služieb objednávateľom, ktoré nie sú súčasťou katalógov, ponukových listov alebo inej písomnej ponuky CK BOMEX s.r.o vzniká zmluvný vzťah zaslaním (predložením) zo strany CK BOMEX s.r.o alebo jej obchodným zástupcom návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu vytvorenej na základe objednávky objednávateľa a jeho následným prijatím zo strany objednávateľa.

III. Cenové a platobné podmienky

 1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK BOMEX s.r.o a objednávateľom v zmluve o obstaraní zájazdu. CK BOMEX s.r.o má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím.Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

 2. Zo zliav, poskytovaných CK BOMEX s.r.o , má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Pri poskytovaní zliav, resp. cenového zvýhodnenia pre deti, je rozhodujúci vek dieťaťa k prvému dňu zájazdu, resp. začatia čerpania služieb.

 3. Zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným v zmluve právo účasti na zájazde.

 4. CK BOMEX s.r.o je oprávnená vyžadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a 50 % ceny prípadne doobjednaných služieb k zájazdu, ktorá je splatná pri podpise zmluvy. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 21 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu. Pre prípad uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie (čl. X), ktoré ako služba nie je súčasťou zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť poistné vo výške 100 % ihneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu.

 5. CK BOMEX s.r.o môže vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, early booking a pod.) a pri prezentovaných akciách (first moment, last minute a pod.) určiť, že cena zájazdu alebo služby je splatná ihneď jednou čiastkou.

 6. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu, resp. omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny zájazdu (nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom), je CK BOMEX s.r.o oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa storno poplatok vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK BOMEX s.r.o na náhradu škody a ušlého zisku.

 7. Uhradená cena za zájazd nebude vrátená objednávateľovi, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v zmluve, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na zájazd určený termín na miesto odletu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

 8. CK BOMEX s.r.o je v prípade odstúpenia od zmluvy povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o storno poplatok pokiaľ nie je ďalej stanovené, prípadne dohodnuté, inak.

 9. CK BOMEX s.r.o je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.

 1. Oznámenie o zvýšení ceny CK BOMEX s.r.o odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade CK BOMEX má právo od zmluvy odstúpiť. 

 2. Ak je CK BOMEX s.r.o nútená zmeniť cenu z iných dôvodov, ako sú uvedené v článku III. môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy podľa podmienok uvedených v článku VI. ods. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

 

IV. Práva a povinnosti CK BOMEX s.r.o

 1. CK BOMEX s.r.o je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

 2. CK BOMEX s.r.o nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

 3. CK BOMEX s.r.o je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad jej úpadku podľa podmienok uvedených v článku IX. týchto všeobecných zmluvných podmienok, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie, resp. plnenie z poistnej zmluvy.

 4. CK BOMEX s.r.o je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi vhodnou formou ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK BOMEX s.r.o známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve alebo v katalógoch, cenníkoch a ponukových listoch a to najmä: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK BOMEX s.r.o, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady.

 5. CK BOMEX s.r.o má právo v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu a tým odoprieť účastníkovi zájazdu poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania zájazdu. Objednávateľovi uvedeným závažným porušením zmluvných podmienok nevzniká nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby. Závažným porušením zmluvných podmienok treba rozumieť také konanie ako napr. aj neoznámenie alebo zatajenie skutočností objednávateľom, ktoré znemožňujú alebo sťažujú plnenie zo strany CK BOMEX s.r.o (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu, zadržanie, resp. zatknutie bezpečnostnými orgánmi hostiteľskej krajiny v súvislosti s protiprávnym konaním objednávateľa a pod.).

 6. CK BOMEX s.r.o má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

 7. CK BOMEX s.r.o si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť zvozové miesta k zájazdom ak počet účastníkov zájazdu platiacich za zvoz je menší ako 30 . Zvoz k zájazdom je doplnková služba, ktorej zrušenie neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatku.

V. Práva a povinnosti objednávateľa

 1. K základným právam objednávateľa patrí:

  1. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb;

  2. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami;

  3. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu, a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe;

  4. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu poskytovaných služieb a ceny;

  5. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade a za podmienok stanovených článkom VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok;

  6. právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných zmluvných podmienok;

  7. právo najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba;

  8. právo dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK BOMEX s.r.o známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógoch, cenníkoch a ponukových listoch. Tieto podrobné informácie – pokyny na zájazd – posiela CK BOMEX s.r.o emailom alebo poštou len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Ak objednávateľ 7 dní pred začiatkom zájazdu sám neoznámi cestovnej kancelárii, že nedostal pokyny na zájazd, CK BOMEX s.r.o má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné. Ak objednávateľ oznámi CK BOMEX s.r.o, že pokyny nedostal, CK BOMEX s.r.o bezodkladne zabezpečí nápravu;

  9. právo dostať doklad o zákonnom zmluvnom poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku, vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti

 2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:

  1. povinnosť poskytnúť CK BOMEX s.r.o nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky cestovnej kancelárie;

  2. zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok;

  3. nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt;

  4. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane objednávateľa;

  5. riadiť sa pokynmi CK BOMEX s.r.o , jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok, správať sa v súlade s dobrými mravmi, uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu;

  6. mať u seba cestovný doklad, rozsah platnosti ktorého je stanovená hostiteľskou krajinou, ako aj platné vízum, ak sa prípadne vyžaduje; dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu;

  7. zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu;

  8. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov;

  9. bezodkladne a preukázateľne oznámiť CK BOMEX s.r.o, príp. jeho splnomocnenému zástupcovi skutočnosti podmieňujúce alebo znemožňujúce, prípadne negatívne ovplyvňujúce plnenie CK BOMEX s.r.o vyplývajúce z uzavretej zmluvy, najmä zdravotné, dietetické, právne - bezpečnostné (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu a pod.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti znáša akúkoľvek zodpovednosť objednávateľ.

 3. K povinnostiam objednávateľa – právnickej osoby, ktorá je účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí aj:

 • oboznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ďalšími informáciami, ktoré dostane od cestovnej kancelárie, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb;

 • odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu s údajmi podľa jej požiadaviek

 • zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník.

VI. Zmeny dohodnutých podmienok

 1. Ak je CK BOMEX s.r.o nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno poplatku. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK BOMEX s.r.o v lehote ňou stanovenou. Ak objednávateľ svoje rozhodnutie neoznámi CK BOMEX s.r.o do konca stanovenej lehoty, má sa za to, že odstupuje od zmluvy bez zaplatenia storno poplatku. Pre účely zmluvy, a v súlade so zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať ( § 471b ods. 1 OZ). Ide o

 1. označenie zmluvných strán,

 2. charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania,

 3. cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,

 4. lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,

 5. výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení.

 1. CK BOMEX s.r.o má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom, ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre CK BOMEX s.r.o ekonomicky neúnosné. Ak CK BOMEX s.r.o zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní pred začiatkom zájazdu.

 2. Ak CK BOMEX s.r.o odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1 článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK BOMEX na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK BOMEX s.r.o môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK BOMEX s.r.o je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

 3. Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinnosti CK BOMEX s.r.o určené zmluvou, resp. týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa odseku 1 článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok, je CK BOMEX s.r.o povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK BOMEX s.r.o storno poplatok.  Za porušenie povinnosti CK BOMEX s.r.o sa nepovažuje pre účel tohto ustanovenia zmena miesta a ubytovacieho zariadenia za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej triede a v podobnej oblasti; zmena poradia navštívených miest; zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov; zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená

bezplatná doprava z a na pôvodné miesto; zmena ceny zájazdu o menej ako 10% v zmysle bodu III. týchto podmienok; zmena trasy zájazdu, čas odletu, alebo príletu, zrušenie autobusovej dopravy z a na letisko, zmena nástupného miesta.

 1. CK BOMEX s.r.o má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s objednávateľom a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.

 2. CK BOMEX s.r.o je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré cestovná kancelária nemá možnosť ovplyvniť, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK BOMEX s.r.o povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom s pôvodnými službami. V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej triedy) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené.

 3. CK BOMEX s.r.o si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť účastníkov a pod.

 4. Na základe individuálnej žiadosti objednávateľa je CK BOMEX s.r.o pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny v zmluve o obstaraní zájazdu alebo zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu. Vykonanie týchto zmien je podmienené zaplatením všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenami vzniknú.

VII. Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a storno poplatky

 1. Objednávateľ má právo pred začatím zájazdu písomne odstúpiť od zmluvy:

  1. bez udania dôvodu,

  2. ak nesúhlasí s návrhom zmeny zmluvy podľa ods. 1 článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok, v lehote určenej CK BOMEX s.r.o v návrhu zmeny zmluvy,

  3. z dôvodu porušenia povinnosti CK BOMEX s.r.o vyplývajúcej zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

 2. V prípadoch uvedených v bodoch 1.2 a 1.3 článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok je CK BOMEX s.r.o povinná vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu zájazdu a prípadné ďalšie zaplatené poplatky spojené so zájazdom do 8 dní po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 3. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinnosti CK BOMEX s.r.o, ktoré sú určené zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa bodu 1.2 článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo ak CK BOMEX s.r.o odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK BOMEX s.r.o storno poplatok, ktorý má právnu povahu zmluvnej pokuty, a to za nasledujúcich podmienok:

  1. objednávateľ je povinný doručiť CK BOMEX s.r.o oznámenie o odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK BOMEX s.r.o doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky storno poplatku;

  2. objednávateľ je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške, ktorá je odstupňovaná podľa času uskutočneného storna, stanoveného počtom dní pred začatím zájazdu:

 • do 60 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 20 EUR + poistné;

 • od 59 do 45 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 20 % z celkovej ceny zájazdu + poistné;

 • od 44 do 31 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 30% z celkovej ceny zájazdu + poistné;

 • od 30 do 22 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 50% z celkovej ceny zájazdu + poistné;

 • od 21 do 15 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 70% z celkovej ceny zájazdu + poistné;

 • od 14 do 7 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 90% z celkovej ceny zájazdu a 100% z ceny zvozu, ak bol objednaný + poistné;

 • v dobe kratšej ako 6 kalendárne dni pred dňom odchodu zájazdu 100 % z celkovej ceny zájazdu a 100% z ceny zvozu, ak bol objednaný + poistné

 1. Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny zájazdu + poistné.

 2. Storno poplatok nevylučuje právo na náhradu škody, ak škoda spôsobená odstúpením objednávateľa od zmluvy je vyššia ako dohodnutá zmluvná pokuta.

 3. V prípade, že klient je nútený zrušiť, resp. stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych a dokladovateľných dôvodov, uplatní si náhradu zaplateného storno poplatku v poisťovni, pokiaľ na takéto poistenie v súvislosti s uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu uzavrel platnú poistnú zmluvu (čl. X.).

 4. Pri určení počtu dní pred začatím zájazdu pre výpočet storno poplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo CK BOMEX s. r. o storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku zájazdu (odletu, odchodu, či nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve.

 5. Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného prostriedku alebo počas zájazdu z vlastného rozhodnutia alebo z vlastnej viny nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá od CK BOMEX s.r.o nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.

 6. Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/hotelového komplexu uvedeného v uzatvorenej zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť storno poplatok za zrušenie zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

VIII. Reklamačné konanie

 1. CK BOMEX s.r.o zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK BOMEX s.r.o alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú počas zájazdu.

 2. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u sprievodcu, delegáta, zahraničného partnera CK BOMEX s.r.o (ďalej aj „poverený zástupca CK BOMEX“) tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam v spolupráci s povereným zástupcom CK BOMEX s.r.o. Ak objednávateľ z vlastnej viny nepoukáže na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení záznamu (reklamačného protokolu), oneskorené a nedoložené reklamácie nebude môcť CK BOMEX s.r.o riadne vybaviť. V prípade, že reklamácia bude neúplná alebo nezrozumiteľná, CK BOMEX s.r.o vyzve objednávateľa, aby reklamáciu v lehote 10 dní doplnil alebo opravil, pričom ho súčasne poučí, ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť. Tým nie je dotknutá povinnosť CK BOMEX s.r.o vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

 3. Ak nesplní CK BOMEX s.r.o povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je objednávateľ povinný uplatniť svoje právo písomne v CK BOMEX s.r.o bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam vyhotovený podľa odseku 2 tohto článku všeobecných zmluvných podmienok.

 4. Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia lehoty podľa odseku 3 tohto článku všeobecných zmluvných podmienok, ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo v cestovnej agentúre.

 5. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. Podľa medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 12 hodiny (v niektorých ubytovacích zariadeniach už do 10 hodiny). Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.

 6. CK BOMEX s.r.o neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas zájazdu na mieste v hoteli alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec zmluvne dohodnutých služieb.

 7. CK BOMEX s.r.o nezodpovedá objednávateľovi za škody a nedodanie objednaných služieb spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior) bez zavinenia CK BOMEX, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery opatrnosti.

 8. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje.

 

IX. Povinné zmluvné poistenie zájazdu

 1. CK BOMEX s.r.o má v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom zneníuzatvorenú zmluvu s poisťovňou, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na plnenie v prípade, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho prípadného úpadku:

 • neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu;

 • nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil;

 • nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

 1. Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli voči CK BOMEX s.r.o v dôsledku neplnenia zmluvy, prechádzajú na poisťovňu a to len do výšky, ktoré mu poisťovňa poskytla. Ak si zákazník zabezpečí dopravu a ďalšie nevyhnutné služby (ubytovanie a stravovanie) na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala zmluvná cestovná kancelária, stanovená v uzatvorenej zmluve medzi poisťovňou a cestovnou kanceláriou.

X. Cestovné poistenie objednávateľa

 1. Cestovné poistenie nie je súčasťou zájazdu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 2. CK BOMEX s.r. o ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde.

 3. Zmluvný vzťah na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej pre krytie rizík v zmysle odseku 1 tohto článku všeobecných zmluvných podmienok vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi. CK BOMEX s.r.o poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť, pričom nie je oprávnená sa vyjadrovať k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani k výške nárokov objednávateľa. Prípadné nároky si objednávateľ uplatňuje priamo v príslušnej poisťovni.

XI. Osobné udaje

 1. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, e-mail, telefónne číslo) sa získavajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, keďže ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov vyplývajúcich pre CK BOMEX s.r.o s objednávateľom za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK BOMEX s.r.o, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK BOMEX s.r.o a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.

 2. Objednávateľ vyhlasuje, že je splnomocnený účastníkmi zájazdu, ktorých osobné údaje sú uvedené v  zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do zmluvy a na ich spracovanie.

 3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy.

XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Platnosť týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK BOMEX s.r.o , s výnimkou prípadov, ak CK BOMEX s.r.o vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

 2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK BOMEX s.r.o o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK BOMEX s.r.o si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK BOMEX s.r.o nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK BOMEX s.r.o vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

 3. V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna zmluva o obstaraní zájazdu, následne všeobecné zmluvné podmienky, , ďalej pokyny zaslané 7 (sedem) dní pred začatím zájazdu, potom zákon a až naposledy katalóg.

 4. Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK BOMEX s.r.o nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania a CK BOMEX s.r.o si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o obstarní zájazdu s objednávateľom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenie o ochrane osobných údajov

v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Predajný systém cestovnej kancelárie BOMEX s.r.o predstavuje informačný systém tejto cestovnej kancelárie, ktorý nie je dostupný zo siete Internet a v ktorom sa uchovávajú osobné údaje objednávateľa a iné nevyhnutné informácie na zabezpečenie zmluvných, resp. predzmluvných plnení vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu.

Prevádzkovateľom tohto informačného systému v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov je cestovná kancelária BOMEX s.r.o, obchodné meno CK BOMEX s.r.o., so sídlom Okružná 3, 071 01 Michalovce, IČO:47 807 920, DIČ: SK2024101805, zapísaná v OR OS Košice I, oddiel: S r o, vložka číslo: 35920/V (ďalej len „CK BOMEX“).

Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie a poskytnutie zmluvne dohodnutých služieb a plnení povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, e-mail a telefónne číslo.

Osobné údaje sa nezverejňujú. Osobné údaje budú poskytnuté tretej osobe - prepravcovi alebo poskytovateľovi ubytovacích, stravovacích, resp. iných služieb, ak to bude nevyhnutné pre plnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté aj v prípade, ak má takáto tretia osoba sídlo na území tretej krajiny.

 1. Objednávateľ je oprávnený v zmysle §28 Zákona o ochrane osobných údajov:

Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od CK BOMEX vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je objednávateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

(2) Právo objednávateľa podľa predchádzajúceho odseku písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana objednávateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Objednávateľ na základe písomnej žiadosti má právo u CK BOMEX s.r.o namietať voči

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u CK BOMEX s.r.o kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa je oprávnená, CK BOMEX je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Objednávateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u CK BOMEX s.r.o kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu CK BOMEX s.r.o, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo žiadať CK BOMEX s.r.o o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom CK BOMEX s.r.o je povinná žiadosti objednávateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať objednávateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia CK BOMEX informuje objednávateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Objednávateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov CK BOMEX s.r.o vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke objednávateľa, alebo ak CK BOMEX s.r.o na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov objednávateľa.

(6) Ak objednávateľ uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom objednávateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis objednávateľa; kópiu zápisnice je CK BOMEX s.r.o povinná odovzdať objednávateľovi,

(7) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak objednávateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 

 

 

POUČENIE SPRÁVCU PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ste udelili spoločnosti CK BOMEX, s.r.o.,IČO 47807920 , so sídlom Okružná 3, Michalovce , 071 01, Slovensko (ďalej iba „Správca“).

 

Osobné údaje budú spracovávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môže spracovávať aj poskytovateľ softvéru prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností.

 

Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvní partneri, a pod.)

 

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

 

Správca, prípadne spracovateľ, budú spracovávať iba tie osobné údaje, s ktorých spracovaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracovávané. Spracovávať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné obecne záväzne právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia apod.) Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osoných údajov:

 

 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy
 • údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení a iné)

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Správca bude spracovávať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracovávať pre tieto účely:

 

 • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (ponuka uzatvorenia zmluvy, plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy, atď.)
 • ochrana práv Správcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok)
 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Správcu z obecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy
 • výberové konania na voľné pracovné miesta
 • ochrana Vašich životne dôležitých záujmov

 

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame sú získavané na základe:

 

 • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.)
 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Správcovi

 

SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracovávame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracovávame osobné údaje:

 

 • klientov
 • zamestnancov
 • zmluvných partnerov
 • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.)

 

DOBA SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

 

Vaše údaje budeme spracovávať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracovania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

 

SPÔSOB SPRACOVANIA A OCHRANY

 

Spracovávanie prebieha spravidla v sídle Správcu, prípadne Spracovateľa, poverenými zamestnancami Správcu, resp. Spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

 

ZOOU a GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladajú široké oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa:

 

- rozsahu a účelu spracovania

 

- doby spracovávania

 

- zdroja osobných údajov

 

- príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené

 

- profilovanie osobných údajov

 

Ak sa budete domnievať, že Správca alebo Spracovateľ vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať Správcu o vysvetlenie alebo odstánenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).

 

V prípade, že by sme na Vašu žiadosť nereflektovali, máte možnosť obrátiť sa so svojim problémom na dozorný úrad, ktorým je podľa ZOOU Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa naň môžete obrátiť priamo.